【中吕】朝天子 归隐原文,翻译,赏析_拼音版_作者汪元亨 

【中吕】朝天子 归隐

作者:汪元亨 朝代:元代
【中吕】朝天子 归隐原文
新诗吟兴浓,香醪量洪,好花插乌纱重。百年世事苦匆匆,莫把眉头纵。鸥
鹭新盟,云山清兴,远红尘俗事冗。假石崇运能,能范丹命穷,总一枕南柯梦。
长歌咏楚词,细赓和杜诗,闲临写羲之字。乱云堆里结茅茨,无意居朝市。珠履
三千,金钗十二,朝承恩暮赐死。来商山紫芝,理桐江钓丝,毕罢了功名事。住
茅舍竹篱,穿芒鞋布衣,啖霍食藜羹味。两轮日月走东西,搬今古兴和废。蕙帐
低垂,柴门深闭,大斋时犹未起。叹苏卿牧羝,笑刘琨听鸡,睡不足三竿日。
 任薰莸不分,尽玉石共焚,由人海鱼龙混。长歌楚些吊湘魂,谁待看匡时论。
身重千金,舌缄三寸,坐时安行处稳。醉看山倒樽,醒读书闭门,无半点尘俗闷。
 荣华梦一场,功名纸半张,是非海波千丈。马啼踏碎禁街霜,听几度头鸡唱。
尘土衣冠,江湖心量,出皇家麟凤网。慕夷齐首阳,叹韩彭未央,早纳纸风魔状。
功名辞凤阙,浮生寄蚁穴,醉入黄鸡社。取之无禁用无竭,江上风山间月。基业
隋唐,干戈吴越,付渔樵闲话说。酒杯中影蛇,枕头上梦蝶,二十载花开谢。繁
华景已休,功名事莫求,算富贵难消受。匡庐挂在屋西头,终日看云出岫。瓜地
深锄,茅庵新沟,醉翁意不在酒。厌襟裾马牛,笑衣冠沐猴,拂破我归由袖。
 朱颜去不回,白发来暗催,黄金尽将时背。穷居野处保无危,俯仰心无愧。
秋菊宜餐,春兰堪佩,度流光如逝水。高阳池举杯,灞陵桥探海,傲杀王侯贵。
身不出敝庐,脚不登仕途,名不上功劳簿。窗前流水枕边书,深参透其中趣。大
泽诛蛇,中原逐鹿,任江山谁做主。孟浩然跨驴,严子陵钓鱼,快快煞闲人物。
 风俗变甚讹,人情较太薄,世事处真微末。收拾琴剑入山阿,眼不见高轩过。
性本疏慵,才非王佐,守一丘并一壑。算人生几何,惊头颅半皤,怕干惹萧墙祸。
 云林远市朝,烟村绝吏曹,风景隔长安道。淋漓醉墨湿宫袍,诗酒把王侯傲。
南亩躬耕,东皋舒啸,看青山终日饱。携一琴一鹤,做半渔半樵,人不识予心乐。
 色侵阶碧苔,荫当门绿槐,香满瓮黄齑。青山招我赋归来,放浪形骸外。汉
室三杰,唐家十宰,数英雄如过客。置轩车第宅,积子女玉帛,见多少成和败。
逐东风看花,锄明月种瓜,趁春雨耘苗稼。堪嗟尘事手抟沙,较世味如嚼蜡。杖
屦梅边,琴樽松下,锁心猿拴意马。鸱夷泛海槎,陶潜休县衙,入千古渔樵话。
 意堤防若城,口缄守似瓶,心磨拭如明镜。沧波照影鬓星星,莫行险图侥幸。
松菊幽怀,莼鲈高兴,乐桑榆淹暮景。手执玉捧盈,足临深履冰,固君子知天命。
 两眉舒不攒,一身闲尽扌弃,百事了无羁绊。霜侵两鬓渐成斑,嗟暗里年光
换。小可杯盘,寻常烟爨,客来时随意款。喜情欢量宽,乐心广体胖,生与死由
天断。
 结构就草庵,葺理下药篮,整顿挑诗担。萧萧白发不胜簪,羞对青铜鉴。绝
念荣华,甘心恬淡,安乐窝分付俺。饮壶觞半酣,共渔樵笑谈,乔公案无心勘。
白茅葺短檐,黄芦编细帘,红槿插疏篱堑。诗成一笑写霜缣,诲不厌学不倦。伴
侣猿鹤,生涯琴剑,设柴门常自掩。沽村醪价廉,挑野菜味甜,绝断了功名念。
 百篇诗细吟,一壶酒自斟,半间屋和云赁。粗衣淡饭且消任,得温饱思量甚。
世态团蜂,人心毒鸩,是和非都在恁。枕床头素琴,坐门前绿阴,梦不入非熊魂。
 访壶公洞天,谒卢仝玉川,住潘岳河阳县。汉家陵寝草芊芊,叹世事云千变。
暮鼓晨钟,秋鸿春燕,随光阴闲过遣。结茅庐数椽,和梅诗几篇,遂了俺平生愿。
 染风霜鬓斑,际风云兴阑,耽风月心全慢。天公容我老来间,且吃顿黄齑饭。
并处贤愚,同炉冰炭,怪先生归去晚。拜韩侯上坛,放张良入山,谁身后无忧患。
【中吕】朝天子 归隐拼音解读
xīn shī yín xìng nóng ,xiāng láo liàng hóng ,hǎo huā chā wū shā zhòng 。bǎi nián shì shì kǔ cōng cōng ,mò bǎ méi tóu zòng 。ōu
lù xīn méng ,yún shān qīng xìng ,yuǎn hóng chén sú shì rǒng 。jiǎ shí chóng yùn néng ,néng fàn dān mìng qióng ,zǒng yī zhěn nán kē mèng 。
zhǎng gē yǒng chǔ cí ,xì gēng hé dù shī ,xián lín xiě xī zhī zì 。luàn yún duī lǐ jié máo cí ,wú yì jū cháo shì 。zhū lǚ
sān qiān ,jīn chāi shí èr ,cháo chéng ēn mù cì sǐ 。lái shāng shān zǐ zhī ,lǐ tóng jiāng diào sī ,bì bà le gōng míng shì 。zhù
máo shě zhú lí ,chuān máng xié bù yī ,dàn huò shí lí gēng wèi 。liǎng lún rì yuè zǒu dōng xī ,bān jīn gǔ xìng hé fèi 。huì zhàng
dī chuí ,chái mén shēn bì ,dà zhāi shí yóu wèi qǐ 。tàn sū qīng mù dī ,xiào liú kūn tīng jī ,shuì bú zú sān gān rì 。
 rèn xūn yóu bú fèn ,jìn yù shí gòng fén ,yóu rén hǎi yú lóng hún 。zhǎng gē chǔ xiē diào xiāng hún ,shuí dài kàn kuāng shí lùn 。
shēn zhòng qiān jīn ,shé jiān sān cùn ,zuò shí ān háng chù wěn 。zuì kàn shān dǎo zūn ,xǐng dú shū bì mén ,wú bàn diǎn chén sú mèn 。
 róng huá mèng yī chǎng ,gōng míng zhǐ bàn zhāng ,shì fēi hǎi bō qiān zhàng 。mǎ tí tà suì jìn jiē shuāng ,tīng jǐ dù tóu jī chàng 。
chén tǔ yī guàn ,jiāng hú xīn liàng ,chū huáng jiā lín fèng wǎng 。mù yí qí shǒu yáng ,tàn hán péng wèi yāng ,zǎo nà zhǐ fēng mó zhuàng 。
gōng míng cí fèng què ,fú shēng jì yǐ xué ,zuì rù huáng jī shè 。qǔ zhī wú jìn yòng wú jié ,jiāng shàng fēng shān jiān yuè 。jī yè
suí táng ,gàn gē wú yuè ,fù yú qiáo xián huà shuō 。jiǔ bēi zhōng yǐng shé ,zhěn tóu shàng mèng dié ,èr shí zǎi huā kāi xiè 。fán
huá jǐng yǐ xiū ,gōng míng shì mò qiú ,suàn fù guì nán xiāo shòu 。kuāng lú guà zài wū xī tóu ,zhōng rì kàn yún chū xiù 。guā dì
shēn chú ,máo ān xīn gōu ,zuì wēng yì bú zài jiǔ 。yàn jīn jū mǎ niú ,xiào yī guàn mù hóu ,fú pò wǒ guī yóu xiù 。
 zhū yán qù bú huí ,bái fā lái àn cuī ,huáng jīn jìn jiāng shí bèi 。qióng jū yě chù bǎo wú wēi ,fǔ yǎng xīn wú kuì 。
qiū jú yí cān ,chūn lán kān pèi ,dù liú guāng rú shì shuǐ 。gāo yáng chí jǔ bēi ,bà líng qiáo tàn hǎi ,ào shā wáng hóu guì 。
shēn bú chū bì lú ,jiǎo bú dēng shì tú ,míng bú shàng gōng láo bù 。chuāng qián liú shuǐ zhěn biān shū ,shēn cān tòu qí zhōng qù 。dà
zé zhū shé ,zhōng yuán zhú lù ,rèn jiāng shān shuí zuò zhǔ 。mèng hào rán kuà lǘ ,yán zǐ líng diào yú ,kuài kuài shà xián rén wù 。
 fēng sú biàn shèn é ,rén qíng jiào tài báo ,shì shì chù zhēn wēi mò 。shōu shí qín jiàn rù shān ā ,yǎn bú jiàn gāo xuān guò 。
xìng běn shū yōng ,cái fēi wáng zuǒ ,shǒu yī qiū bìng yī hè 。suàn rén shēng jǐ hé ,jīng tóu lú bàn pó ,pà gàn rě xiāo qiáng huò 。
 yún lín yuǎn shì cháo ,yān cūn jué lì cáo ,fēng jǐng gé zhǎng ān dào 。lín lí zuì mò shī gōng páo ,shī jiǔ bǎ wáng hóu ào 。
nán mǔ gōng gēng ,dōng gāo shū xiào ,kàn qīng shān zhōng rì bǎo 。xié yī qín yī hè ,zuò bàn yú bàn qiáo ,rén bú shí yǔ xīn lè 。
 sè qīn jiē bì tái ,yīn dāng mén lǜ huái ,xiāng mǎn wèng huáng jī 。qīng shān zhāo wǒ fù guī lái ,fàng làng xíng hái wài 。hàn
shì sān jié ,táng jiā shí zǎi ,shù yīng xióng rú guò kè 。zhì xuān chē dì zhái ,jī zǐ nǚ yù bó ,jiàn duō shǎo chéng hé bài 。
zhú dōng fēng kàn huā ,chú míng yuè zhǒng guā ,chèn chūn yǔ yún miáo jià 。kān jiē chén shì shǒu tuán shā ,jiào shì wèi rú jiáo là 。zhàng
jù méi biān ,qín zūn sōng xià ,suǒ xīn yuán shuān yì mǎ 。chī yí fàn hǎi chá ,táo qián xiū xiàn yá ,rù qiān gǔ yú qiáo huà 。
 yì dī fáng ruò chéng ,kǒu jiān shǒu sì píng ,xīn mó shì rú míng jìng 。cāng bō zhào yǐng bìn xīng xīng ,mò háng xiǎn tú yáo xìng 。
sōng jú yōu huái ,chún lú gāo xìng ,lè sāng yú yān mù jǐng 。shǒu zhí yù pěng yíng ,zú lín shēn lǚ bīng ,gù jun1 zǐ zhī tiān mìng 。
 liǎng méi shū bú zǎn ,yī shēn xián jìn tí qì ,bǎi shì le wú jī bàn 。shuāng qīn liǎng bìn jiàn chéng bān ,jiē àn lǐ nián guāng
huàn 。xiǎo kě bēi pán ,xún cháng yān cuàn ,kè lái shí suí yì kuǎn 。xǐ qíng huān liàng kuān ,lè xīn guǎng tǐ pàng ,shēng yǔ sǐ yóu
tiān duàn 。
 jié gòu jiù cǎo ān ,qì lǐ xià yào lán ,zhěng dùn tiāo shī dān 。xiāo xiāo bái fā bú shèng zān ,xiū duì qīng tóng jiàn 。jué
niàn róng huá ,gān xīn tián dàn ,ān lè wō fèn fù ǎn 。yǐn hú shāng bàn hān ,gòng yú qiáo xiào tán ,qiáo gōng àn wú xīn kān 。
bái máo qì duǎn yán ,huáng lú biān xì lián ,hóng jǐn chā shū lí qiàn 。shī chéng yī xiào xiě shuāng jiān ,huì bú yàn xué bú juàn 。bàn
lǚ yuán hè ,shēng yá qín jiàn ,shè chái mén cháng zì yǎn 。gū cūn láo jià lián ,tiāo yě cài wèi tián ,jué duàn le gōng míng niàn 。
 bǎi piān shī xì yín ,yī hú jiǔ zì zhēn ,bàn jiān wū hé yún lìn 。cū yī dàn fàn qiě xiāo rèn ,dé wēn bǎo sī liàng shèn 。
shì tài tuán fēng ,rén xīn dú zhèn ,shì hé fēi dōu zài nín 。zhěn chuáng tóu sù qín ,zuò mén qián lǜ yīn ,mèng bú rù fēi xióng hún 。
 fǎng hú gōng dòng tiān ,yè lú tóng yù chuān ,zhù pān yuè hé yáng xiàn 。hàn jiā líng qǐn cǎo qiān qiān ,tàn shì shì yún qiān biàn 。
mù gǔ chén zhōng ,qiū hóng chūn yàn ,suí guāng yīn xián guò qiǎn 。jié máo lú shù chuán ,hé méi shī jǐ piān ,suí le ǎn píng shēng yuàn 。
 rǎn fēng shuāng bìn bān ,jì fēng yún xìng lán ,dān fēng yuè xīn quán màn 。tiān gōng róng wǒ lǎo lái jiān ,qiě chī dùn huáng jī fàn 。
bìng chù xián yú ,tóng lú bīng tàn ,guài xiān shēng guī qù wǎn 。bài hán hóu shàng tán ,fàng zhāng liáng rù shān ,shuí shēn hòu wú yōu huàn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】朝天子 归隐原文,【中吕】朝天子 归隐翻译,【中吕】朝天子 归隐赏析,【中吕】朝天子 归隐阅读答案,出自汪元亨的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。123诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.123shici.com/shi/60095.html

诗词类别

汪元亨的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语