悼内十一首原文,翻译,赏析_拼音版_作者于谦 

悼内十一首

作者:于谦 朝代:明朝
悼内十一首原文

垂老光阴两鬓皤,细君弃我竟如何!
夫妻一旦世缘尽,儿女百年恩爱多。
小阁空悬台上镜,春衣谁试箧中罗。
客边闻讣肠先断,泪落西风鼓缶歌。

世缘情爱总成空,二十余年一梦中。
疏广未能辞汉王,孟光先已弃梁鸿。
灯昏罗幔通宵雨,花谢雕栏蓦地风。
欲觅音容在何处?九原无路辨西东。

缥渺音容何处寻?乱山重叠暮云深。
四千里外还家梦,二十年前结发心。
寂寞青灯形对影,萧疏白发泪沾巾。
箧中空有遗书在,把玩不堪成古今。

尘寰冥路两茫茫,何处青山识故乡?
破镜已分鸾凤影,遗衣空带麝兰香。
梦回孤馆肠千结,愁对惨灯泪千行。
抱痛苦嫌胸次窄,也应无处著凄凉。

东风庭院落花飞,谐老齐眉愿竟违。
幻梦一番生与死,讣音千里是邪非?
凄凉怀抱几时歇,缥渺音容何处归?
魂断九泉招不得,客边一日几沾衣。

房栊寂寞掩春风,百岁情缘一旦空。
世态不离生死内,梦魂多在别离中。
可怜孤馆月华白,犹忆香奁烛影红。
老眼昏昏数行泪,客边从此恨无穷。

结缘谁不愿齐眉,修短由来未可期。
老我方将安蔗境,细君先已赴瑶池。
花飞玉碎愁何限,绠断瓶沉势莫为。
清泪两行千古恨,眼看儿女益凄其。

别来音问每蹉跎,两地关情感慨多。
我欲承恩还北阙,子先归化梦南柯。
空闺镜破余残粉,断杼尘蒙失旧梭。
痛汝老怀谁与诉?临风惟有泪滂沱。

独对青灯坐夜阑,客边衣薄不胜寒。
因思旧事关情切,欲把遗书掩泪看。
花落香消人寂寂,台空镜破月团团。
梦魂割断幽明路,死别生离欲见难。

百川东逝更无还,生死由来一梦间。
苦雨凄风香阁冷,落花啼鸟绣帷间。
空于纸上看遗墨,无复灯前睹笑颜。
肠断不堪回首处,两行清泪万重山。

痴儿弱女两相依,宿鸟惊巢各自飞。
尘锁镜台秋月冷,香消罗幔夜灯微。
双亲闻讣肠应断,百岁同心事已非。
垂老不堪生死别,客边日日泪沾衣。

悼内十一首拼音解读

chuí lǎo guāng yīn liǎng bìn pó ,xì jun1 qì wǒ jìng rú hé !
fū qī yī dàn shì yuán jìn ,ér nǚ bǎi nián ēn ài duō 。
xiǎo gé kōng xuán tái shàng jìng ,chūn yī shuí shì qiè zhōng luó 。
kè biān wén fù cháng xiān duàn ,lèi luò xī fēng gǔ fǒu gē 。

shì yuán qíng ài zǒng chéng kōng ,èr shí yú nián yī mèng zhōng 。
shū guǎng wèi néng cí hàn wáng ,mèng guāng xiān yǐ qì liáng hóng 。
dēng hūn luó màn tōng xiāo yǔ ,huā xiè diāo lán mò dì fēng 。
yù mì yīn róng zài hé chù ?jiǔ yuán wú lù biàn xī dōng 。

piāo miǎo yīn róng hé chù xún ?luàn shān zhòng dié mù yún shēn 。
sì qiān lǐ wài hái jiā mèng ,èr shí nián qián jié fā xīn 。
jì mò qīng dēng xíng duì yǐng ,xiāo shū bái fā lèi zhān jīn 。
qiè zhōng kōng yǒu yí shū zài ,bǎ wán bú kān chéng gǔ jīn 。

chén huán míng lù liǎng máng máng ,hé chù qīng shān shí gù xiāng ?
pò jìng yǐ fèn luán fèng yǐng ,yí yī kōng dài shè lán xiāng 。
mèng huí gū guǎn cháng qiān jié ,chóu duì cǎn dēng lèi qiān háng 。
bào tòng kǔ xián xiōng cì zhǎi ,yě yīng wú chù zhe qī liáng 。

dōng fēng tíng yuàn luò huā fēi ,xié lǎo qí méi yuàn jìng wéi 。
huàn mèng yī fān shēng yǔ sǐ ,fù yīn qiān lǐ shì xié fēi ?
qī liáng huái bào jǐ shí xiē ,piāo miǎo yīn róng hé chù guī ?
hún duàn jiǔ quán zhāo bú dé ,kè biān yī rì jǐ zhān yī 。

fáng lóng jì mò yǎn chūn fēng ,bǎi suì qíng yuán yī dàn kōng 。
shì tài bú lí shēng sǐ nèi ,mèng hún duō zài bié lí zhōng 。
kě lián gū guǎn yuè huá bái ,yóu yì xiāng lián zhú yǐng hóng 。
lǎo yǎn hūn hūn shù háng lèi ,kè biān cóng cǐ hèn wú qióng 。

jié yuán shuí bú yuàn qí méi ,xiū duǎn yóu lái wèi kě qī 。
lǎo wǒ fāng jiāng ān zhè jìng ,xì jun1 xiān yǐ fù yáo chí 。
huā fēi yù suì chóu hé xiàn ,gěng duàn píng chén shì mò wéi 。
qīng lèi liǎng háng qiān gǔ hèn ,yǎn kàn ér nǚ yì qī qí 。

bié lái yīn wèn měi cuō tuó ,liǎng dì guān qíng gǎn kǎi duō 。
wǒ yù chéng ēn hái běi què ,zǐ xiān guī huà mèng nán kē 。
kōng guī jìng pò yú cán fěn ,duàn zhù chén méng shī jiù suō 。
tòng rǔ lǎo huái shuí yǔ sù ?lín fēng wéi yǒu lèi pāng tuó 。

dú duì qīng dēng zuò yè lán ,kè biān yī báo bú shèng hán 。
yīn sī jiù shì guān qíng qiē ,yù bǎ yí shū yǎn lèi kàn 。
huā luò xiāng xiāo rén jì jì ,tái kōng jìng pò yuè tuán tuán 。
mèng hún gē duàn yōu míng lù ,sǐ bié shēng lí yù jiàn nán 。

bǎi chuān dōng shì gèng wú hái ,shēng sǐ yóu lái yī mèng jiān 。
kǔ yǔ qī fēng xiāng gé lěng ,luò huā tí niǎo xiù wéi jiān 。
kōng yú zhǐ shàng kàn yí mò ,wú fù dēng qián dǔ xiào yán 。
cháng duàn bú kān huí shǒu chù ,liǎng háng qīng lèi wàn zhòng shān 。

chī ér ruò nǚ liǎng xiàng yī ,xiǔ niǎo jīng cháo gè zì fēi 。
chén suǒ jìng tái qiū yuè lěng ,xiāng xiāo luó màn yè dēng wēi 。
shuāng qīn wén fù cháng yīng duàn ,bǎi suì tóng xīn shì yǐ fēi 。
chuí lǎo bú kān shēng sǐ bié ,kè biān rì rì lèi zhān yī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

于谦 于谦 于谦(1398-1457),字延益,钱塘(今浙江杭州市)人。是明代一位杰出的政治家和军事家。…详情

悼内十一首原文,悼内十一首翻译,悼内十一首赏析,悼内十一首阅读答案,出自于谦的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。123诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.123shici.com/shi/62363.html

诗词类别

于谦的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语